EK Rádió: Szám címe (2:22)
EK Rádió: Szám címe (2:22)

Poptika - 1982

Korszak: Love '82